xem chỉ tay đường tình cảm

Xem tình cảm và tuổi kết hôn thông qua các đường chỉ tay

ếu sở hữu tướng tay mà phía đầu đường chỉ tay Trí tuệ nhô lên, sát gần ngón tay trỏ, chứng tỏ chủ nhân sẽ