đường chỉ tay vận mệnh

Xem tay giúp đoán vận mệnh tương lai

Thuật xem tay là nghệ thuật tìm hiểu tương lai qua các đường chỉ tay. Đó là một thuật pháp (thuật tiên đoán) có nguồn

Nhìn các ngon tay để biết được vận mệnh và sức khỏe của bạn

Ngón tay dài bằng lòng bàn tay: Trí thức, khôn ngoan, có óc phân tích, dể cảm động, nóng tính. Tay nhà cai trị giỏi,